Người xưa vẫn nói “cha mẹ nào con nấy” ám chỉ những thói quen