– Cây sanh là loại cây cảnh bonsai được trồng phổ biến vì nhiều người