Bộ Tài chính liên tục đưa ra lấy ý kiến về những khoản chi tiêu