Kể từ 2016, Apple đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch hồi hương