Trong giai đoạn 2018-2022, Việt Nam sẽ cho phép các liên doanh được nhập