– Với 88,78% số phiếu đồng ý, ủy viên Thường vụ TƯ Đoàn khoá 10,