– “Thầy cô trường THPT Núi Thành hãy thôi ép buộc học sinh học thêm”