Một bộ ghế gấp bằng gỗ sưa từ triều đại nhà Minh (Trung Quốc)