– Khả năng xuất phát từ việc nợ nần 30 triệu đồng mà người