Bà Lê Thị Hương là Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) Thương mại, Dịch