– Thay vì duy trì thời gian trong một năm học kéo dài 9 tháng,