– Được quảng cáo là loại rau tiến vua, đặc sản nổi tiếng ở vùng