– Nhà đầu tư bấy lâu nay thường biết đến tài sản của các