– Những cây cảnh nằm sóng xoài trên mặt chậu, có bộ rễ kỳ