– Hầu hết trẻ em VN mới sinh đều có chiều dài tương đương