– Từng dòng cồn nướng mực trong cuộc vui, chỉ vì phút giật mình sơ