– Bà gắp một đũa bún đưa vào miệng anh. Anh đón nhận với