– “Nhiều đồng chí cấp cao, trong đó có cả đồng chí Đinh La